Wie is Jezus Christus

Bekijk de video: Uitnodiging van Jezus

Door het lezen van de bijbel wordt het pas echt duidelijk wie Jezus Christus is.

Gods Woord spreekt hele duidelijke taal, omdat Zijn Geest door Zijn Woord heen werkt.

Voor mij persoonlijk Is Jezus Christus de enige weg naar God!

Hij komt op de allereerste plaats in mijn leven.

Wat Hij voor mij gedaan heeft, zou géén enkel mens in tijd en eeuwigheid voor mij kunnen doen !

Niemand heeft grotere liefde dan die zijn leven geeft voor Zijn vrienden !

Hij is Gods geliefde Zoon.

Hieronder nog een “paar” bijbelteksten (uit de HSV)

Netjes geordent door broeder Johannes mess,
waarvoor mijn dank!

Hij is Gods geliefde Zoon.
Mattheus 3:17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.’

Zijn Naam is Jezus
Mattheus 1:21 en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Hij is Immanuel, God met ons. 
Mattheus 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

Hij schiep de hemel en aarde. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. 
Kolossenzen 1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Hij is de Schepper van alle dingen.
Johannes 1:3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Hij is de Alfa en de Omega. Het begin en het eind.
Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Elke knie zal voor Hem buigen.
Romeinen 14:11 Want er staat geschreven:  Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.

Hij is de Koning der Koningen en Heere der heren.
Openbaring 19:16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven:
Koning der koningen en Heere der heren.

Hij is de Zoon des mensen.
Mattheus 24:27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Hij is door God verheerlijkt.
Openbaring 1:13-16 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en  op de borst omgord met een gouden gordel; 14 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.

Hij leeft in eeuwigheid.
Openbaring 1:17b-18a Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.

Hij heeft ogen als een vuurvlam en voeten als blinkend koper.
Openbaring 2:18b Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper:

Hij kent ons hart.
Openbaring 2:23b en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt,

Hij heeft de zeven geesten van God en de zeven sterren.
Openbaring 3:1b Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren:

Hij zit naast de God de Vader op de troon.
Openbaring 3:21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Hij is de Almachtige.
Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Hij is de Amen.
Openbaring 3:14 Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:

Hij is Koning.
Zacharia 9:9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Hij is de hoogste Herder.
1 Petrus 5:4 En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

Hij is de Hoeksteen.
Psalmen 118:22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.

Hij is de Wonderbare raadsman.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Hij is de Sterke God.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is  ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Hij is de Eeuwige Vader.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Hij is de Vredevorst.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Hij is de Opgang uit de hoogte.
Lucas 1:78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft,

Hij is de eerste en de laatste.
Openbaring 1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij:
Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,

Hij is onze Voorloper.
Hebreeën 6:20a Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus,

Hij is de Hogepriester voor eeuwig.
Hebreeën 6:20b Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

Hij is de Koning der Joden.
Mattheus 2:2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is?
Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Hij is de Wetgever.
Jesaja 33:22 De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen.

Hij is het Lam.
Openbaring 13:8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden,
althans  van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is,

Hij is Gods Profeet.
Handelingen 3:22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders,
zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

Hij is de Vorst en Gebieder -Heerser- over de naties.
Jesaja 55:4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken.

Hij is de Koning der eeuwen.
1 Timotheus 1:17 De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Hij is de Leeuw uit de stam Juda.
Openbaring 5:5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David,
heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.

Hij is de Here der heerlijkheid.
1 Corinthiers 2:8 een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft.
Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

Hij is de Here onze gerechtigheid.
Jeremia 23:6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen.
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Hij is de Heere van de legermachten.
Jesaja 9:6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Hij is Gods eniggeboren Zoon.
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Hij is de Rots.
1 Corinthiers 10:4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Hij is de Zoon van de Gezegende.
Markus 14:61-62 Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? 62 En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.

Hij is het ware Licht.
Johannes 1:9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

Hij is de ware Wijnstok.
Johannes 15:1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

Hij is het Woord van God.
Openbaring 19:13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

Hij is Heilig en Waarachtig.
Openbaring 3:7b Dit zegt de Heilige, de Waarachtige,

Hij is zachtmoedig en nederig van hart.
Mattheus 11:29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

Hij is de weg, de Waarheid en het Leven.
Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Hij is het vlees geworden Woord.
Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Hij is het Lam van God.
Openbaring 5:6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht,
met zeven hoorns en  zeven ogen. Dat zijn de  zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

Hij is onze reiniger.
Mattheus 8:3 En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid.

Hij is De bevrijder.
Mattheus 8:16 Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren,

Hij is de Eerstgeborene.
Openbaring 1:5 Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.

Hij is de Vorst van de koningen der aarde.
Openbaring 1:5
Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.

Hij is de Laatste Adam.
1 Corinthiers 15:45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

Hij is onze Middelaar –synoniem van “voorspraak”-.
1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader,
Jezus Christus, de Rechtvaardige.

Hij is geboren uit een maagd, verwekt door de Heilige Geest.
Mattheus 1:20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen  is, is uit de Heilige Geest;

Hij is de apostel en hogepriester van onze belijdenis.
Hebreeën 3:1b let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.

Hij is de autheur en voltooier van ons geloof.
Hebreeën 12:2a terwijl wij het oog gericht houden op Jezus,
de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Hij is de Bevrijder van Israël.
Romeinen 11:26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Hij is de betrouwbare Getuige.
Openbaring 1:5 Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.

Hij is de Uitverkorene Gods.
Jesaja 42:1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel  een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.

Hij is de goede Herder.
Johannes 10:11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Hij is onze grote Hogepriester.
Hebreeën 4:14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God,
laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

Hij is het Hoofd van de gemeente.
Efeziers 1:22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

Hij is de enige Erfgenaam.
Hebreeën 1:1-2 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij  Erfgenaam gemaakt heeft van alles,  door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Hij is de Heilige en Rechtvaardige.
Handelingen 3:14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden,

Hij is de Heilige van God.
Markus 1:24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten?
Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.

Hij is de Heilige van Israël.
Jesaja 41:14 Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël.

Hij is de Hoorn van zaligheid.
Lucas 1:69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht,

Hij is Ik Ben. 
Johannes 8:58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.

Hij is het beeld van God.
2 Corinthiers 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Hij is de Rechtvaardige.
Handelingen 7:52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent.

Hij is ons Paaslam.
1 Corinthiers 5:7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn.
U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam  is voor ons geslacht: Christus.

Hij is de Zaligmaker.
Lucas 2:11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.

Hij is de Vorst van de koningen der aarde.
Openbaring 1:5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde.
Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft  in Zijn bloed,

Hij is het Leven.
Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid  en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Hij is het Licht der wereld.
Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.

Hij is de Deur.
Johannes 10:7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

Hij is De Christus.
Lukas 9:20 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei:
De Christus van God.

Hij is de Leidsman van onze zaligheid.
Hebreeën 2:10 Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.

Hij heeft alle macht op hemel en op aarde.
Mattheus 28:18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:  Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Hij is de Zalige en alleen machtige Heere.
1 Timotheus 6:15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien,

Hij belijd onze naam voor van Zijn Vader en Zijn engelen. (Als we overwinnen)
Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Hij vergeld een ieder naar zijn daden.
Mattheus 16:27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Hij zal Zijn volk zalig maken.
Mattheus 1:21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Hij heeft ons gekocht met Zijn bloed.
Openbaring 5:9b U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen,
want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

Hij heeft de sleutels van het rijk van de dood en van de dood.
Openbaring 1:17b-18 Wees niet bevreesd,  Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie,
Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

Hij is de eeuwige redder.
Hebreeën 5:9 En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

Hij is de Koning der koningen en Heere der heren.
1 Timotheus 6:15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien,

Hij is de Heer van allen.
Handelingen 10:36 Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen.

Hij is de opstanding en het leven.
Johannes 11:25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,

Hij is God.
Jesaja 40:5 Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE,
maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.

Hij is de Christus.
Johannes 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Hij is het eeuwige leven.
1 Johannes 5:13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God,
opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Hij heeft vrij van zonde geleefd, en is gestorven voor ons.
En ook is Hij voor ons weer uit de dood opgestaan!
Zodat wij met Hem eeuwig mogen leven!

Jezus leeft! En ik met Hem!

Ik hoop van harte dat u dat ook kunt zeggen!

Kunt u dat (nog) niet, bid dan eenvoudig om Jezus hulp,
Hij wil en zal u helpen, als u het Hem vraagt.

Delen