Occultisme

Occultisme Daar wordt je echt niet blij van!

Het occulte is een gevaarlijke onwetendheid! Tegenwoordig overstroomt de occulte literatuur – vooral die over astrologie, magnetisme, hypnose, spiritisme en helderziendheid – opdringerig de bladen- en boekenmarkt. Wanneer men echter zou weten wàt achter deze soorten bijgeloof en toverij schuilgaat, zou men zich met schrik daarvan afwenden!

Hoevelen zouden weer blij, gelukkig en gezond kunnen worden indien zij begrepen dat hun nood het gevolg is van deze onwetendheid. U was bij een kaartlegster om de toekomst te weten. U heeft een horoscoop laten maken om uw lot te weten te komen. U heeft zich laten bestrijken om gezond te worden, of u laten belezen om dezelfde reden. U heeft gezellig met elkaar aan de tafeldans gedaan om geesten te ondervragen, enz. Velen denken dat het maar een grapje is; ze lachen erom en geloven er niet aan, zoals ze zeggen. Anderen gaan uit nieuwsgierigheid, of om vrienden een plezier te doen. Daarna wordt men dikwijls zwaarmoedig of krijgen de zenuwen de overhand… Of men doet pogingen tot zelfmoord. De mensen beseffen niet dat het deze dingen zijn die hen onder een gevaarlijke ban brengen, die hun leven verwoesten kunnen, die hen in ieder geval schade berokkenen, die tot ziekte, zonde, drift en razernij leiden, ja zelfs tot misdaad dwingen. Altijd echter leiden deze dingen tot een ‘niet kunnen geloven’.

Deze onmacht tot geloof wordt veroorzaakt door demonische machten, want bijgeloof en toverij zijn uit de hel afkomstig. Vandaar dat mensen met een normaal gezond verstand aan dergelijke ziekelijke symptomen gaan lijden.

satan zèlf – samen met zijn boze geesten, demonen, machten en overheden der duisternis – zit hier intensief achterheen. Waarzeggers, tovenaars en bezweerders maken – vaak onbewust – gebruik van deze machten en trekken zo de mensen van God weg. Het Woord van God is echter buitengewoon duidelijk over het werk van demonische machten, de verzoekingen van de duivel en de macht der zonde.

(Zie o.a.
Luc. 4:1-13; Luc. 8:26-39; Luc. 9:37-43; Luc. 10:17-19; Joh. 8:44; Rom. 7:11; Hand. 16:16-18)

2 Thess.2 vers 8 t/m 12 zegt: En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. (HSV)

“Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden, zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven” (2 Thess. 2:10,11).

“Valse leraars, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, en zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenen en een schielijk verderf over zichzelf brengen” (2 Petr. 2:1,2).

Wat zijn de gevolgen van deze gruwelijke zonden?
Het zijn er zoveel, dat men ze niet allemaal kan noemen. Sommige gevolgen, waartegen alle hulp van doktoren vergeefs is, zijn rusteloosheid, angsttoestanden, neiging tot zwaarmoedigheid, neiging tot zelfmoord, totaal geen uitkomst meer zien, sterke zinnelijkheid, tegennatuurlijke ontucht, gierigheid, drift, soms dolle drift tot krankzinnigheid en misdadigheid toe, vreselijke kramptoestanden, beklemming van het hart, grote angst, nachtmerries, dwangneurose, vreselijke gedachten, vloeken, godslasteringen, afkeer van Gods Woord, geen verlangen naar gebed, niet kunnen geloven, verschijningen zien, stemmen horen, religieuze waanzin, enz.

Een leger van zieken lijdt onder de gevolgen van deze vreselijke zonden, zonder er erg in te hebben en de waarheid te onderkennen. Een dokter kan de ziekte niet verklaren. Heel juist, want het zijn geen organische ziekten, maar gevolgen van toverij en zonden van bijgeloof.

Met schrikbare ernst echter waarschuwt God ons ervoor: “Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen… En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik Mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien” (Lev. 19:31 en 20:6).

Van de persoon die zich dus met de machten der duisternis inlaat, wendt God Zich af. God is hem niet meer welgezind. Bestaat er nog bevrijding wanneer men zich daarmee heeft ingelaten? Ja, er is een weg tot volkomen bevrijding: “Wanneer Jezus u vrijmaakt, bent u werkelijk vrij; Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn” (Joh. 8:36).

Indien u door duistere machten wordt geplaagd en gekweld en God heeft u de ogen geopend zodat u nu inziet dat het de gevolgen zijn van toverij en bijgeloof, die u of anderen vóór u hebben gepleegd, hebt dan goede moed. U kunt en moet vrij worden van schuld en de macht der zonde met zijn vreselijke gevolgen. “Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden”. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven” (1 Joh. 1:7-9).

Als u werkelijk vrij wil worden, belijd dan dat het een zware zonde was voor Gods aangezicht, want Gods Woord zegt: “Waarzeggers en tovenaars zullen ter dood gebracht worden; wanneer een man of vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden” (Lev. 20:27).

Bid een gebed waarin u alle duistere praktijken en de duivel afzweert en zeg tegen de Here Jezus dat u zich overgeeft aan Hem in geloof en gehoorzaamheid. Vertel Hem dat u Hem trouw zult blijven tot aan het einde. Sluit een vast verbond met Hem. Lees dagelijks de Bijbel, neem de tijd ervoor, overwin tegenzin of vermoeidheid. Bid om de Heilige Geest, roep Jezus aan, Hij schenkt u hulp!

Bid met uw gehele hart dit gebed:
“Here Jezus, ik dank U, dat ik tot U mag naderen, hoe groot en vele mijn zonden ook zijn. Ik dank U, dat U mij alle zonden wilt vergeven en dat U mij reinigen wilt door Uw kostbaar bloed. Amen.”

Delen