Heeft Jezus echt op aarde geleefd? En Leeft hij nog?

Bestond Jezus echt? Bestaat er historisch bewijs voor Jezus Christus? Normaal gesproken bedoelt iemand, wanneer hij of zij deze vraag stelt, of er dergelijk bewijs “buiten de Bijbel” bestaat. Wij zijn het niet eens met het idee dat de Bijbel niet als bewijs voor het bestaan van Jezus zou kunnen dienen. Het Nieuwe Testament bevat honderden verwijzingen naar Jezus Christus. Er zijn mensen die beweren dat de Evangelies in de tweede eeuw na Christus geschreven werden, meer dan 100 jaar na de dood van Jezus. Zelfs als dit het geval zou zijn (wat wij met klem tegenspreken) dan kunnen we, wat betreft het bewijsmateriaal uit de oudheid, zeggen dat veel werken die meer dan 200 jaar na de beschreven gebeurtenissen werden geschreven nog steeds als zeer betrouwbaar bewijsmateriaal worden beschouwd.

Bestaat er historisch bewijs voor Jezus Christus?

Als we de vraag stellen of er historisch bewijs bestaat voor het bestaan van Jezus Christus, bedoelen we meestal of er bewijs buiten de Bijbel te vinden is. Hoewel sommigen betwijfelen of de Bijbel als bewijs kan worden gebruikt, ben ik het niet eens met deze gedachte. Het Nieuwe Testament bevat namelijk honderden verwijzingen naar Jezus Christus. Maar laten we eerst eens kijken naar het bewijs buiten de Bijbel.

Bewijs buiten de Bijbel

Verschillende historische bronnen, afkomstig van heidense of niet-christelijke schrijvers, bieden bewijs voor het bestaan van Jezus. Enkele van deze bronnen zijn:

Tacitus

De Romeinse historicus Tacitus schreef in de eerste eeuw over de “Christenen” die tijdens de heerschappij van Tiberius onder Pontius Pilatus leden. Deze vermelding in de Annalen is een belangrijk bewijs dat Jezus daadwerkelijk heeft bestaan.

Suetonius

Suetonius, secretaris van Keizer Hadrianus, vermeldt een man genaamd Chrestus (of Christus) die in de eerste eeuw leefde. Zijn werk Annalen 15:44 is een ander waardevol bewijs voor het bestaan van Jezus.

Flavius Josephus

De beroemde Joodse historicus Flavius Josephus noemt in zijn boek ‘Joodse Oudheden’ Jakobus, “de broer van Jezus, die de Christus werd genoemd”. Hoewel er enige discussie bestaat over de authenticiteit van deze vermelding, wordt Josephus over het algemeen als een betrouwbare bron beschouwd.

Julius Africanus

In een discussie over de kruisiging van Christus, citeert Julius Africanus de historicus Thallus in zijn werk.

Plinius de Jongere

Plinius de Jongere, een Romeinse historicus, schreef in zijn Brieven (10:96) over de vroege christelijke aanbidding en het feit dat christenen Jezus als God aanbaden.

Babylonische Talmoed

De Babylonische Talmoed bevestigt de kruisiging van Jezus op de vooravond van het Pesachfeest en de beschuldigingen van toverij en Joodse afvalligheid tegen Jezus.

Lucianus van Samosata

Lucianus van Samosata, een Griekse schrijver uit de tweede eeuw, erkent dat Jezus door de christenen werd aanbeden en dat hij een nieuwe leer introduceerde die tot zijn kruisiging leidde.

Mara Bar-Serapion

Mara Bar-Serapion, een Syrische gevangene, schreef een brief waarin hij verwees naar Jezus als een wijs en deugdzaam man die door velen werd gezien als de koning van Israël.

Deze historische bronnen, afkomstig van schrijvers die geen christenen waren, bieden sterk bewijs voor het bestaan van Jezus Christus.

Het Nieuwe Testament als bewijs

Hoewel sommigen het Nieuwe Testament als onbetrouwbaar afwijzen, kunnen we toch waardevolle informatie vinden in deze geschriften.

Verwijzingen naar Jezus Christus

Het Nieuwe Testament bevat honderden verwijzingen naar Jezus Christus. Deze verwijzingen, geschreven door mensen die getuigen waren van zijn leven, bediening, dood en opstanding, bieden belangrijke inzichten in zijn bestaan.

Ouderdom van de Evangeliën

Er zijn mensen die beweren dat de Evangelies in de tweede eeuw na Christus zijn geschreven, meer dan 100 jaar na de dood van Jezus. Dit wordt echter sterk tegengesproken door het bewijsmateriaal uit de oudheid.

Betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament

Veel werken die meer dan 200 jaar na de beschreven gebeurtenissen zijn geschreven, worden nog steeds als zeer betrouwbaar beschouwd. Daarnaast zijn de Epistels van Paulus, die in de eerste eeuw na Christus zijn geschreven, een belangrijk stuk bewijs voor het bestaan van Jezus.

Ouderdom van de Evangelies

Sommige sceptici beweren dat de Evangelies pas in de tweede eeuw zijn geschreven, meer dan 100 jaar na de dood van Jezus. Echter, hun beweringen worden weerlegd door het bewijsmateriaal uit de oudheid.

Beweringen over tweede eeuw

De bewering dat de Evangelies pas in de tweede eeuw zijn geschreven, is gebaseerd op speculatie en gebrek aan hard bewijsmateriaal. Er is geen enkel manuscript of historische bron dat deze bewering ondersteunt.

Betrouwbaarheid van werken uit oudheid

Veel werken uit de oudheid worden nog steeds als zeer betrouwbaar beschouwd, ondanks het feit dat ze honderden jaren na de beschreven gebeurtenissen zijn geschreven. Hetzelfde geldt voor de Evangelies, die hoewel ze misschien later zijn geschreven, nog steeds waardevolle historische informatie bevatten.

Epistels van Paulus

De Epistels van Paulus, die in de eerste eeuw na Christus zijn geschreven, bieden een solide basis voor het bestaan van Jezus. Paulus was een ooggetuige van de opstanding van Jezus en zijn brieven bevatten gedetailleerde informatie over het leven en de leer van Jezus.

Betrouwbaarheid van de oude manuscripten

Een ander belangrijk aspect van het bewijs voor het bestaan van Jezus Christus is de betrouwbaarheid van de oude manuscripten die zijn overgebleven.

Uitzonderlijk krachtig bewijs

Het bewijsmateriaal uit de oude manuscripten is uitzonderlijk krachtig. Hoewel er geen oorspronkelijke manuscripten meer bestaan, hebben we duizenden kopieën van het Nieuwe Testament die nauwkeurig zijn overgeleverd door de eeuwen heen. Deze manuscripten tonen aan dat de tekst van het Nieuwe Testament vrijwel onveranderd is gebleven.

Overgrote meerderheid van Schriftgeleerden

De overgrote meerderheid van Schriftgeleerden, zowel christelijk als niet-christelijk, erkent de betrouwbaarheid van de oude manuscripten van het Nieuwe Testament. Dit is een belangrijk bewijs voor het historische bestaan van Jezus.

Vernietiging van bewijsmateriaal

Het is belangrijk om te erkennen dat in de eerste eeuw na Christus Jeruzalem en een groot deel van Israël door de Romeinen werd binnengevallen en verwoest. Dit resulteerde in de vernietiging van veel bewijsmateriaal voor het bestaan van Jezus.

Inval en verwoesting van Jeruzalem

De inval en verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus leidde tot de dood van veel inwoners en de vernietiging van complete steden. Het is aannemelijk dat tijdens deze gebeurtenissen veel ooggetuigenverslagen van het leven van Christus verloren zijn gegaan.

Moorden en vernietiging

Veel ooggetuigen van het leven van Christus, waaronder waarschijnlijk enkele van de twaalf apostelen, werden waarschijnlijk vermoord tijdens de aanval op Jeruzalem. Dit heeft bijgedragen aan het beperkte aantal ooggetuigenverslagen over Jezus.

Beperkt aantal ooggetuigenverslagen

Door de vernietiging van bewijsmateriaal en het vermoorden van ooggetuigen is het aantal ooggetuigenverslagen over Jezus beperkt. Dit betekent echter niet dat er geen historisch bewijs is voor zijn bestaan.

Informatie over Jezus in historische bronnen

Ondanks de vernietiging van bewijsmateriaal en de beperkte aantal ooggetuigenverslagen, is er verrassend veel informatie over Jezus te vinden in wereldse historische bronnen.

Relatief onbelangrijk gebied

De bediening van Jezus concentreerde zich voornamelijk op een relatief onbelangrijk gebied aan de rand van het Romeinse Rijk. Toch bieden wereldse historische bronnen zoals Tacitus, Suetonius en anderen waardevolle informatie over Jezus en het christendom.

Verwijzingen in wereldse historische bronnen

Zoals eerder vermeld, hebben historici zoals Tacitus, Suetonius en Flavius Josephus verwijzingen naar Jezus Christus gemaakt in hun werken. Deze verwijzingen bevestigen het bestaan van Jezus en bieden belangrijke inzichten in zijn leven en bediening.

Belangrijk historisch bewijs

Naast de hierboven genoemde historische bronnen, zijn er nog enkele andere belangrijke geschriften die bewijs bieden voor het bestaan van Jezus.

Romein Tacitus

De Romein Tacitus vermeldde de Christenen en hun geloof in Jezus Christus in de eerste eeuw.

Suetonius

Suetonius bezingt een man genaamd Chrestus (of Christus) die in de eerste eeuw heeft geleefd.

Flavius Josephus

Flavius Josephus vermeldt Jakobus, “de broer van Jezus, die de Christus werd genoemd” in zijn boek ‘Joodse Oudheden’.

Julius Africanus

Julius Africanus citeert de historicus Thallus in een discussie over de kruisiging van Christus.

Plinius de Jongere

Plinius de Jongere schrijft over de vroege christelijke aanbidding en het feit dat christenen Jezus als God aanbaden.

Babylonische Talmoed

De Babylonische Talmoed bevestigt de kruisiging van Jezus en beschuldigt Hem van toverij en Joodse afvalligheid.

Lucianus van Samosata

Lucianus van Samosata erkent de aanbidding van Jezus door de christenen en beschrijft enkele kenmerken van zijn leer.

Mara Bar-Serapion

Mara Bar-Serapion verwijst naar Jezus als een wijs en deugdzaam man die door velen werd gezien als de koning van Israël.

Daarnaast vermelden ook de gnostische geschriften, hoewel ze niet als betrouwbare bron worden beschouwd, Jezus en zijn leer.

Gnostische geschriften

Hoewel de gnostische geschriften niet als betrouwbare historische bronnen worden beschouwd, bevatten ze wel verwijzingen naar Jezus. Deze geschriften, zoals het Evangelie der Waarheid en het Evangelie van Thomas, bieden aanvullende informatie over Jezus en zijn boodschap.

Reconstructie van het evangelie

Op basis van de vroege niet-christelijke bronnen kunnen we bijna het hele evangelie van Jezus reconstrueren. Deze bronnen bevestigen dat Jezus de Christus werd genoemd, aanhang had in Judea en tijdens het Pesachfeest werd gekruisigd.

Verwijzingen naar Jezus

Kortom, het bewijs voor het bestaan van Jezus Christus, zowel in de wereldse als de Bijbelse geschiedenis, is overweldigend. Het bestaan van duizenden christenen in de eerste eeuw, waaronder de twaalf apostelen, die bereid waren te sterven voor hun geloof, is een krachtig bewijs dat Jezus echt heeft bestaan. Mensen zullen sterven voor een waarheid, maar niet voor iets waarvan ze weten dat het een leugen is.

Het historisch bewijs voor Jezus Christus is dus sterk en biedt een solide basis om te geloven in zijn bestaan en zijn boodschap.

Heeft Jezus echt op aarde geleefd? En Leeft hij nog?

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *