Genezingen

Over dit onderwerp zijn de meningen nog wel eens verdeeld.

Talloze studies zijn hierover te vinden.

Sowieso is het van belang om goed te beseffen dat ons vleselijke lichaam -gezond of ongezond- na de dood niet behouden zal worden.
Maar onze geest zal na de dood wel behouden worden.
Dus lijkt mij geestelijke gezondheid belangrijker dan lichamelijke gezondheid.

Ik heb eens de spreuk gehoord: het is beter om kreupel naar de hemel te gaan, dan gezond naar de hel.

Er zijn christenen die nogal prat gaan op lichamelijke genezingen. Maar volgens mij is het allerbelangrijkste dat zielen behouden worden.
Er zijn ook velen die niet genezen worden. Zodoende lopen helaas veel mensen rond met een gevoel van, mijn geloof is niet groot genoeg.
Of met een gevoel van afwijzing. Zodat ze depressief worden.
Zulke zaken vind ik erg triest!

Ik ben er zeer zeker van overtuigd dat onze God in staat is om alle ziekten te genezen.
God heeft mij van diverse ziekten genezen, echte wonderen waren dat!
Ziekten waar de dokter niks aan kon doen…
Maar… Ik heb zo hier en daar nog eigenaardigheden in mijn lichaam
die God niet geneest.
Vertrouw ik God nu niet minder??
Dat zou kunnen in zo’n situatie, toch?
Maar de waarheid is dat ik God volkomen vertrouw!
Daarbij is het een feit dat Gods wegen vaak wel heel anders lopen dan dat ik zou willen.
En toch zijn Zijn wegen altijd de allerbeste!!!

Er zijn ook veel christenen die lijden onder pijn, en onder verdrukking, die gebukt gaan onder zorgen.

Ik zou absoluut niet durven beweren dat al deze christenen te weinig geloof zouden hebben!
Gelukkig hoeven wij Gods wegen hierin niet te begrijpen.
Al zouden we dat nog zo graag willen…

Ik heb aan het bed gestaan van een aan kanker stervende man,
zelden heb ik iemand ontmoet die zo’n groot geloof liet zien!
Op zijn sterfbed bad deze man dagelijks voor vele mensen!
Dat was een enorm getuigenis voor velen om hem heen.
Door de genade van Jezus Christus kon hij deze weg gaan, in de kracht van de levende God!
Door genade kon hij zijn aardse lot ondergaan.
Vlak voor zijn dood kwam hij ineens overeind met grote blije ogen.
Hij vertelde dat hij de Here Jezus zag die hem kwam halen!

Was deze man somber onder zijn ziekte?
Integendeel!!
Hij was vol goede moed, hij was altijd goedgemutst.
Hij wist dan ook dat hij spoedig naar zijn Heiland zou gaan!
Zou er een mooier vooruitzicht bestaan dan zoiets??
Hoezo zou je dan nog op deze aarde willen blijven…
Uiteraard had deze man de zekerheid in zijn hart dat God zou zorgen voor zijn vrouw,
zijn kinderen en kleinkinderen, en andere nabestaanden.


Er zijn kerken waar wordt gepredikt dat alle ziekte door gebed zou moeten verdwijnen.
Door deze prediking worden helaas veel christenen misleid.

Maar het is een wrede, en een duivelse leer dat als je niet geneest van een ziekte na gebed,
dat dat dan je eigen schuld zou zijn.
Er wordt dan geleerd dat als je ziek bent, -of b.v. arm-, dat het zou komen door je gebrek aan vertrouwen,
en/of kennis.
Ze leren dat een christen niet ziek moet zijn en dat we onze genezing door geloof kunnen claimen,
en dat God ons altijd zal genezen.
Deze on-Bijbelse leer doet niets anders dan schuldgevoelens leggen op hen die ziek zijn.
En door deze leer kan je in een visuele cirkel doen belanden, waar je op eigen kracht maar moeilijk uit kunt komen.

Zou je iemand die de verschrikkelijke ziekte kanker heeft, in zijn/haar gezicht kunnen vertellen;
dat de reden van de kanker is vanwege hun gebrek aan vertrouwen?
Kun je je de wreedheid voorstellen in het vertellen tegen een persoon die aan een rolstoel gebonden is,
dat als ze genoeg ‘geloof’ hadden,
ze zouden opstaan ​​en genezen worden?

Zijn er voorbeelden van gelovigen in de Bijbel die God om genezing vroegen en die werden geweigerd?
Zijn er gevallen van gelovigen in de Bijbel die ziek bleven of stierven aan een ziekte?


De apostel Paulus:

De apostel Paulus had een doorn in het vlees die bijzonder lastig was.
Hij vroeg de Heer drie keer om het weg te nemen, maar God zei: “Nee.”
Ondanks Gods weigering om hem te genezen, verheugde Paulus zich vanwege zijn zwakheden!

2 Korinthiërs 12: 8- 10
8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.
9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Galaten 4: 13-14
13 U weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid.
14 En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus.

Uit deze passage van de bijbel is het glashelder dat een ziekte ons naar een diepere liefde van God kan leiden. Het kan leiden tot geestelijke groei en ons leren Hem beter te dienen en te eren.
Zeggen dat God wil dat iedereen genezen is, is in tegenspraak met de duidelijke leer van Zijn Woord.

Charles Spurgeon zei dit over zijn strijd met jicht: “Ik ben er zeker van dat ik nooit half zo veel in genade ben gegroeid als op het bed van pijn.”

Koning David zei dit over zijn aandoeningen:

Psalm 119: 71, en 75
71 Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren.
75 Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.

Psalm 118: 18
De HEERE heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven.

Psalm 119: 67
Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht.

In handelingen 14 vers 22 worden de christenen aangespoord om in het geloof te blijven ondanks hun vele beproevingen:

“en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.”

Jezus Zelf vertelde ons dat we in dit leven verdrukking zullen hebben:

Johannes 16:33.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

De grote profeet Elisa:

Elisa had een dubbele portie van de zalving van Elia. Hij wekte mensen uit de dood op en God deed ook vele andere wonderen door hem. Ondanks deze dubbele benoeming stierf Elisa zelf aan ziekte en werd niet genezen door God.

Hier is de tekst:

2 Koningen 13:14a
Elisa was ziek geworden; het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem.  

Timotheüs:

De geestelijke vader van Timotheüs  was de grootste van alle apostelen, Paulus. Timotheüs bracht veel tijd door met leren van Paulus zijn leven en leer. Zeker, als het Gods wil is dat elke zieke christen genezen wordt, zou Paulus de maagaandoening van Timotheüs genezen hebben. Echter, in plaats van een wonderbaarlijke genezing, adviseerde Paulus hem om in die dagen in verband met die specifieke kwaal:

1 Timoteüs 5:23
“Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn,
voor uw maag en uw veelvuldige kwalen.”

Trofimus:

Opnieuw hebben we een vriend en metgezel van de grote apostel Paulus die hij niet kon of wilde genezen. Denk je echt dat als Paul zijn vriend had kunnen genezen, hij zou hebben geweigerd dit te doen? Paul had op zijn minst een schort of zakdoek kunnen achterlaten om zijn vriend te genezen.

Hand. 19: 11-12
11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
12 zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

God zelf weigerde Paulus van zijn doorn in het vlees te genezen. Hier is de tekst waar Paulus spreekt over de ziekte van zijn vrienden:

2 Timotheüs 4:20
“Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten,”

Zonde en ziekte kwamen de wereld binnen door Adam:

Romeinen 5:12a
“Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde”
en zijn ongehoorzaamheid aan God. God waarschuwde Adam dat op de dag dat hij van de boom zou eten, dat hij zou sterven.”

Genesis 2: 16-17
“16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,
17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”


Tot slot.

Neem de bijbel ter hand.
Bid God om wijsheid, dat Hij je in de waarheid zal leiden.

Het gaat uiteindelijk niet om mijn mening,
maar om wat het Woord van God te vertellen heeft !

Ik geloof dat God in de eerste plaats onze ziel wil genezen.
Want de ziel blijft over, als het lichaam sterft..
En ik geloof dat Hij ons Zijn geest wil geven, en Zijn wijsheid, en Zijn kracht.
Zodat we werkelijk Jezus Christus kunnen volgen.

Zowel gezond zijnde, als wel ziek… Alles tot eer en glorie van God. 

Gods weg is de beste, waarheen Hij ons ook leidt.. 

Delen